การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

27 มิ.ย. 2562

2,922 view

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอย่างไม่เป็นทางการในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่กรุงเทพฯ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้ผู้นำอาเซียนร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นภายในภูมิภาคและ ระหว่างประเทศ เพื่อหาแนวทางในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ร่วมกัน อย่างตรงไปตรงมาในบรรยากาศของมิตรภาพ

ที่ประชุมย้ำความสำคัญของการรักษาความเป็นเอกภาพ ผลประโยชน์ร่วมกัน และความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค รวมทั้งความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและอินโด-แปซิฟิก โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการมีท่าทีร่วมกันของอาเซียน นอกจากนี้  ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของอาเซียนที่จะบริหารจัดการผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียนโดยยืนยันพันธกรณีต่อระบบการค้าพหุภาคีการเร่งรัดการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งจะช่วยให้อาเซียนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในภูมิภาค การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ อาทิ ทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี และสถานการณ์ในรัฐยะไข่ รวมทั้งได้แสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนที่จะร่วมกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าเวิล์ดคัพในปี ค.ศ. 2034

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนสรุปสาระสำคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ทั้งในส่วนของการประชุมแบบเต็มคณะ การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ตลอดจนการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน ผู้แทนเยาวชนอาเซียน และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ตามลำดับ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนตอกย้ำความมุ่งมั่นของอาเซียนที่จะร่วมมือกันในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต ภายใต้แนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ อาทิ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแข่งขันระหว่างประเทศนอกภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา ไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแนวคิดหลักดังกล่าวและก่อให้เกิดความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีพลวัต การสร้างอาเซียนที่เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อเพื่อมุ่งไปสู่ดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มคุณค่าทางยุทธศาสตร์ให้กับอาเซียน และเสริมสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคของเรา โดยผู้นำทุกท่านให้การสนับสนุนแนวคิดหลักดังกล่าวอย่างเต็มที่ และได้ร่วมกันรับรองวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียน ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะนำผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ไปนำเสนอต่อที่ประชุมผู้นำ G20 ที่นครโอซากาในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 เพื่อสื่อแนวคิดของอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมท่าทีร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Voice) ในเวทีระหว่างประเทศด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและประชาชนไทยที่ให้ความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ ทำให้การประชุมประสบความสำเร็จด้วยดี เรียบร้อยสง่างาม และสมเกียรติ เป็นที่ชื่นชมของทุกประเทศ รวมทั้งแจ้งว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยจะมีผู้นำจากนอกภูมิภาคเข้าร่วมด้วย และหวังว่า ทุกภาคส่วนของไทยจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ