หลักเกณฑ์การพิจารณาการแต่งตั้ง กสม. ตปท./ปทท.

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอเปิดสถานทำการทางกงสุลที่มีเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์เป็นหัวหน้าและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศในประเทศไทย

19 มิ.ย. 2567