กรมพิธีการทูตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ และบุคลากรของกรมฯ

กรมพิธีการทูตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ และบุคลากรของกรมฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ธ.ค. 2566

| 567 view

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ กรมพิธีการทูตได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล ณ กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมพิธีการทูต พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ ร่วมถวายเครื่องไทยธรรมและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระสงฆ์ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ การจัดพิธีฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนา และแสดงความกตัญญูต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ ได้ยึดมั่นต่อคำสอนของพุทธศาสนา ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ