กรมพิธีการทูตจัดงานสัมมนากรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กรมพิธีการทูตจัดงานสัมมนากรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2566

| 304 view

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 กรมพิธีการทูต จัดงานสัมมนากรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม
รีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ผู้บริหารกรมพิธีการทูตได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในงานพิธีการทูตแก่ข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ รวมทั้งเพื่อถอดบทเรียนจากการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องปี พ.ศ. 2565 ของไทย นอกจากนี้ ผู้บริหารกรมฯ ยังได้ปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ โดยให้ยึดมั่นในระบบคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และยึดมั่นในหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” รวมถึงยึดถือแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ (Dos and Don’ts) ซึ่งข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ ทุกคนได้รับทราบและแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ