วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2566

| 794 view

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy

กรมพิธีการทูตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กรมฯ จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกรมฯ  รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดย "งดรับ - งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงประโยชน์อื่นใจจากการปฏิบัติหน้าที่

สื่อ_Info._No_Gift_Policy_2566