2,704 view

กระทรวงการต่างประเทศ

443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400

 

 

กรมพิธีการทูต

โทรศัพท์ : (+66) 2643-5166

โทรสาร : (+66) 2643-5167

 

สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ : (+66) 2643-5166

โทรสาร : (+66) 2643-5167

อีเมล : [email protected]

 

กองแบบพิธี

โทรศัพท์ : (+66) 2643-5151-52

โทรสาร : (+66) 2643-5150

อีเมล : [email protected]

 

กองรับรอง

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : (+66) 2643-5153

อีเมล : -

 

กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต

โทรศัพท์ : (+66) 2643-5158-60

โทรสาร : (+66) 2643-5162

อีเมล : [email protected]