ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19

ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสาโควิด-19

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าลิ้งค์ด้านล่างนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค. มท.) http://www.moicovid.com

กรมควบคุมโรค : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

ทำเนียบรัฐบาล : https://www.thaigov.go.th/

กระทรวงมหาดไทย : http://newskm.moi.go.th/

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย : https://www.caat.or.th/th/

กรมประชามสัมพันธ์ : https://www.prd.go.th

กรุงเทพมหานคร : http://www.bangkok.go.th

MFA Note No. 0404/c.752 dated 3 May B.E. 2564 regarding the revised quarantine period for all travellers

6 พ.ค. 2564

MFA Note No. 0404/c.753 dated 3 May B.E. 2564 (2021) regarding the COVID-19 Vaccination Program

3 พ.ค. 2564

ข้อแนะนำสำหรับคณะทูตานุทูตเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19

23 เม.ย. 2564

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด- 19) ที่ ๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙)

17 เม.ย. 2564

Ministry's Note No. 0404/c.664 dated 15 April B.E. 2564 (2021) regarding the COVID-19 disease prevention and control measures as recommended by the Department of Disease Control

16 เม.ย. 2564

Announcement The Case of COVID-19 Patient's Timeline as Circulated on the Social Media

13 เม.ย. 2564

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

9 เม.ย. 2564

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

9 เม.ย. 2564

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๑)

9 เม.ย. 2564