ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19

ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสาโควิด-19

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าลิ้งค์ด้านล่างนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค. มท.) http://www.moicovid.com

กรมควบคุมโรค : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

ทำเนียบรัฐบาล : https://www.thaigov.go.th/

กระทรวงมหาดไทย : http://newskm.moi.go.th/

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย : https://www.caat.or.th/th/

กรมประชามสัมพันธ์ : https://www.prd.go.th

กรุงเทพมหานคร : http://www.bangkok.go.th

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

15 ม.ค. 2564

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

15 ม.ค. 2564

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๙)

15 ม.ค. 2564

MFA Note 0404c.60 dated 8 Jan. 2021 - Regulations & Orders and Certification Letter for Use in 5 Provinces (COVID-19)

8 ม.ค. 2564

ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕)

5 ม.ค. 2564

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๙/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)

5 ม.ค. 2564

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3481/2563 เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 21

24 ธ.ค. 2563

MFA Note No. 0404-c.1982 dated 6 Nov 2020 Online COE application system

18 ธ.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

7 ต.ค. 2563