ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19

ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสาโควิด-19

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าลิ้งค์ด้านล่างนี้

กรมควบคุมโรค : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

ทำเนียบรัฐบาล : https://www.thaigov.go.th/

กระทรวงมหาดไทย : http://newskm.moi.go.th/

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย : https://www.caat.or.th/th/

กรมประชามสัมพันธ์ : https://www.prd.go.th

กรุงเทพมหานคร : http://www.bangkok.go.th

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

7 ต.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับ

7 ต.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖)

7 ต.ค. 2563

MFA NV No. 0404.c.1702 to avoid risk-prone areas

18 ก.ย. 2563

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

11 ก.ย. 2563

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถนการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

11 ก.ย. 2563

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

11 ก.ย. 2563

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

11 ก.ย. 2563

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒)

6 ก.ค. 2563