วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2566

| 1,334 view

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยกรมฯ ดำเนินการ ดังนี้

  • การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

        คำสั่งกรมพิธีการทูต เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม

  • การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

        แนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ (Dos & Don'ts)

  • การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

        กรมพิธีการทูตจัดงานสัมมนากรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

        กรมพิธีการทูตเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566