กระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะทูตานุทูตต่างประเทศพร้อมคู่สมรสทัศนศึกษา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะทูตานุทูตต่างประเทศพร้อมคู่สมรสทัศนศึกษา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

15 ส.ค. 2561

2,710 view

โครงการนำคณะทูตานุทูตทัศนศึกษาโครงการตามแนวพระราชดำริ

กระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะทูตานุทูตต่างประเทศพร้อมคู่สมรส จำนวน 30 คน จาก 26 ประเทศ เยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช และเยี่ยมชม “ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่อำเภอปากพนัง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหา “4 น้ำ 3 ดิน” ได้แก่ ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม น้ำเปรี้ยว และปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดินจืด อันส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านมาอย่างยาวนาน และได้ยกระดับวีถีชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม “ชุมชนตัวอย่างเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทย และได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ บ้านหนังตะลุงของนายสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอีกด้วย

โครงการนำคณะทูตานุทูตทัศนศึกษาโครงการตามแนวพระราชดำรินอกจากจะเป็นการทำให้มิตรประเทศของไทยได้ตระหนักถึงบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยมี่มีต่อการพัฒนาประเทศแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ผู้แทนจากทั่วโลกได้สัมผัสถึงความเป็นไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยกระชับและต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมนายโซเฮล คาน เอกอัครราชทูตปากีสถาน กล่าวว่าประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับปากีสถานได้เป็นอย่างดี และทำให้ได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี พร้อมกับเสริมว่า ตนมีความประทับใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ดีที่หลายประเทศควรเอาเป็นแบบอย่าง

อนึ่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการนำคณะทูตและคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทางจังหวัดนครศรีธรรมราช