กรมพิธีการทูตได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การจัดการประชุมระหว่างประเทศ“ ในหลักสูตร “นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)“ รุ่นที่ 17

กรมพิธีการทูตได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การจัดการประชุมระหว่างประเทศ“ ในหลักสูตร “นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)“ รุ่นที่ 17

31 ก.ค. 2563

36 view
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายดนัย การพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิธีการทูต กรมพิธีการทูต และนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ กองรับรอง กรมพิธีการทูต พร้อมด้วยนางสาวสิริมน อติแพทย์ นักการทูตชำนาญการ
(ที่ปรึกษา) และ นายขันทอง เนื้อนวล นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองรับรอง กรมพิธีการทูต ได้รับเชิญจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการประชุมระหว่างประเทศ" ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 78 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งนี้ การบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมนักบริหารระดับต้นหลักสูตร "นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)" รุ่นที่ 17

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ