เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมพิธีการทูต นำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส เยี่ยมดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมพิธีการทูต นำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส เยี่ยมดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2566

| 1,598 view

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมพิธีการทูต นำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส เยี่ยมดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา โดยเมื่อค่ำวันที่ ๓๑ มีนาคม นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะทูตและกงสุลต่างประเทศและคู่สมรส

โดยได้แสดงความยินดีที่คณะทูตได้มีโอกาสเห็นความสำเร็จของโครงการในพระราชดำริต่างๆ อาทิ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล กระบี่ โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน รวมทั้งได้เห็นความงดงามของหมู่เกาะสิมิลัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทะเลอันดามันที่ไทยกำลังดำเนินการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกด้วย
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่จังหวัดกระบี่ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้นำคณะทูตและกงสุลฯ ทัศนศึกษาโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อศึกษาการอนุรักษ์และการฟื้นฟูธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน พร้อมร่วมเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าต่อยอดผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งการท่องเที่ยวสีเขียวของจังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่จังหวัดพังงา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำคณะทูตและกงสุลฯ ทัศนศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทางทะเล โดยเฉพาะเต่าทะเล รวมถึงได้รับฟังบรรยายเรื่องการขึ้นทะเบียนแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นแหล่งมรดกโลก พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าตนุและปลูกปะการัง ณ โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ คณะทูตและกงสุลฯ รับฟังการบรรยายความพร้อมของไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ EXPO 2028 จากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และได้รับชมการขับร้องเพลงประสานเสียงในธีม “The Future of Phuket” โดยเยาวชน Phuket Young Ambassadors ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของเยาวชนภูเก็ตในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฯ ครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ คณะทูตและกงสุลฯ ได้รับฟังการบรรยายเรื่องการเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก โดยนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังได้ลงพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันแล้วก่อนหน้านี้ พร้อมรับฟังความพยายามของไทยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.๒๖๐๘​ (ค.ศ.๒๐๖๕) และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมคาร์บอนเครดิต โดยนางสาวพฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อํานวยการสํานักรับรองคาร์บอนเครดิต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของประเทศไทยตามที่ประกาศไว้ระหว่างการเข้าร่วมประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26)
ในช่วงบ่าย คณะทูตและกงสุลฯ ได้เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ซึ่งจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อน้อมถวายเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพืชพรรณหลากหลายที่แบ่งออกได้เป็นป่าชายหาด ป่าโปร่ง และป่าชายเลน รวมทั้งสัตว์ป่านานาพรรณ ในโอกาสนี้ คณะทูตและกงสุลฯ ได้เยี่ยมชมบูธสาธิตและร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ท้องถิ่นภายใต้ธีม “ตลาดริมทะเล” เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ก่อนคณะฯ จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ เป็นการสิ้นสุดการดูงานในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์

#protocolmfathailand #DiplomaticCorps #Excursions #Krabi #phangnga

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ