อธิบดีกรมพิธีการทูตและภริยา นำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ จ.ลพบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา

อธิบดีกรมพิธีการทูตและภริยา นำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ จ.ลพบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ส.ค. 2565

| 1,140 view

เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายภควัต ตันสกุล และนางชมพูนุท ตันสกุล ภริยา นำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ จำนวนกว่า ๑๐๐ คนเดินทางไปทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความสำเร็จและบทบาทของประเทศไทยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมดุล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมถึงเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และส่งเสริมงานหัตถศิลป์ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

โครงการฯ ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากคณะทูตฯ อย่างกว้างขวาง โดยมีเอกอัครราชทูตฯ อุปทูตฯ และกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทยจากทุกภูมิภาคทั่วโลก จำนวน ๓๖ ประเทศ พร้อมคู่สมรส รวม ๕๐ คน เข้าร่วม ซึ่งนอกจากเป็นครั้งแรกที่คณะทูตฯ ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการต่างประเทศจัดให้คณะทูตฯ เดินทางโดยรถไฟ ทำให้คณะทูตฯ ได้มีโอกาสชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของไทยในรูปแบบแปลกใหม่และตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นต้นแบบของโครงการบริหารจัดการน้ำ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี รวมทั้งได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับศักยภาพด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทยและเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด มหาชน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว หรือโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมและเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และเชื่อมโยงกับวาระหลักของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ๒๐๒๒ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ คณะทูตฯ ยังรับชมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทย จากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินและอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด

ทั้งนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะทูตฯ ณ โรงแรมคลาสสิค คาเมโอ อยุธยา โดยคณะทูตฯ ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน รวมทั้งประทับใจกับการแสดงทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการแสดงมวยไทย ซึ่งจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โครงการฯ ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้คณะทูตฯ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในหลากหลายมิติ โดยคณะทูตฯ สนับสนุนให้กรมพิธีการทูตจัดโครงการฯ เป็นประจำทุกปีและพร้อมจะเข้าร่วมโครงการฯ อีกในปีหน้า รวมทั้งจะเดินทางมาจังหวัดลพบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหากมีโอกาส

นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ กรมพิธีการทูตได้ดำเนินการโครงการนำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรส เดินทางไปทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ไทย ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเติบโตแบบสมดุล รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะทูตฯ กับผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเชิงรุกของกรมพิธีการทูตเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ 5s/๕ มี และการเชื่อมไทยสู่โลกและเชื่อมโลกสู่ไทยโดยการส่งเสริมภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศไทยผ่านอำนาจละมุน (soft power)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ