อธิบดีกรมพิธีการทูตประชุมร่วมกับข้าราชการและบุคลากรกรมพิธีการทูต เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย ค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม และนโยบายการไม่รับสินบนหรือของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๗

อธิบดีกรมพิธีการทูตประชุมร่วมกับข้าราชการและบุคลากรกรมพิธีการทูต เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย ค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม และนโยบายการไม่รับสินบนหรือของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2567

| 322 view

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ อธิบดีกรมพิธีการทูตได้ประชุมร่วมกับข้าราชการและบุคลากรกรมพิธีการทูต เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย ค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม และนโยบาย        การไม่รับสินบน หรือของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกรมพิธีการทูต โดยอธิบดีได้เน้นย้ำในเรื่องสำคัญ ๆ ดังนี้

          ๑. การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน โดยให้การบริหารจัดการทรัพยากรเงิน คน และสิ่งของ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของกรมฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนี้

                  ๑) การควบคุมการบริหารจัดการงบประมาณของกรมฯ ทั้งในส่วนของงบดำเนินงาน

และงบรายจ่ายอื่น โดยให้การจัดทำสถานะการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

                  ๒) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ประหยัด และเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

                  ๓) การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ และดูแลรักษาการใช้ครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีเอกสารกำกับการเบิกจ่ายวัสดุ และมีเอกสารกำกับทะเบียนครุภัณฑ์เพื่อแสดงถึงการมีอยู่/  สถานที่ตั้งของครุภัณฑ์ทุกชิ้น ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

                  ๔) การควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการ และบุคลากรของกรมฯ

ทุกคนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ เช่น การลงเวลามาปฏิบัติราชการ การขออนุญาตลากิจ ลาป่วยและลาพักผ่อน โดยมีเอกสารประกอบการลา เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการควบคุมดูแลให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

                  ๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรของกรม ฯ ปีละ ๒ ครั้ง จะต้องเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม โดยพิจารณาความสอดคล้องของผลการปฏิบัติงานกับข้อตกลงที่กำหนดไว้

                  ๖) การดำเนินแผนงาน/กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของกรมฯ จะต้องมีการควบคุมดูแล

ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ทั้งของกระทรวงการต่างประเทศ และของกรมพิธีการทูต โดยสำเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด

                  ๗) ผู้บริหารจะต้องมีการประชุมภายในกรมฯ ในระดับต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อ

ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้มอบหมายไป และรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          ๒ การให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ โดยอธิบดีได้กล่าวย้ำในประเด็น ดังนี้        

                  ๒.๑) ให้ข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ ยึดมั่นในนโยบายการไม่รับสินบน หรือ

ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด “No Gift policy” จากการปฏิบัติหน้าที่

                   ๒.๒) ให้ข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตาม“ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นองค์กรคุณธรรม และกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตที่สะท้อนคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

                   ๒.๓) ให้ข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ ยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพิธีการทูต (Dos and Don’ts)

                   ๒.๔) ให้ข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

                  ๒.๕) ให้ข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรม

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปฏิบัติงานการทูต การกงสุล และการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖      

                   ๒.๕) การมีคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรมของกรมพิธีการทูต เพื่อให้การขับเคลื่อนงานจริยธรรมของกรมพิธีการทูตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และมีแนวทางการดำเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม         พ.ศ. ๒๕๖๒

          ทั้งนี้ การเน้นย้ำเรื่องคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้กรมพิธีการทูตเป็นองค์กรหลักด้านงานพิธีการทูต ควบคู่ไปกับการเป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งข้าราชการและบุคลากรของกรมพิธีการทูตทุกคนได้แสดงความตั้งใจ และพร้อมใจที่จะยึดมั่นในระเบียบวินัย ค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม และนโยบายการไม่รับสินบน หรือของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ