รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2565

| 1,422 view
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ในโอกาสเยือนจังหวัดลพบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมพิธีการทูต นำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส จำนวน ๕๐ คน จาก ๓๖ ประเทศ เยือนจังหวัดลพบุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสำเร็จของประเทศไทย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio - Circular - Green Economy)
ในโอกาสนี้ คณะทูตฯ ได้เดินทางโดยรถไฟไปเยี่ยมชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก และโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ คณะทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อันเป็นพระราชกรณียกิจด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์หัตถศิลป์ของไทยที่สำคัญยิ่ง
การทัศนศึกษาในครั้งนี้ เป็นโอกาสให้คณะทูตฯ ได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้สัมผัสถึงศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้แก่คณะทูตฯ ที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ