รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ย. 2565

| 36 view
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันนี้ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมได้หารือความพร้อมในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในด้านสารัตถะฯ ด้านพิธีการ ด้านประชาสัมพันธ์ฯ และด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรฯ
ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการฟื้นฟู โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ปัญหาสภาพภูมิอากาศและปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในทุกด้าน เพื่อให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจต่างๆ เกิดความพึงพอใจในการเดินทางมาร่วมการประชุม ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ มิใช่เป็นเพียงงานของรัฐบาล แต่ประชาชนทุกภาคส่วนล้วนเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การประชุมเอเปคสำเร็จลุล่วงด้วยดี สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และแสดงความเป็นเอกภาพของไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ