ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๙)

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๙)

15 ม.ค. 2564

28 view

เอกสารประกอบ

76._ประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉิน_(9)_ไทย.pdf