ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถนการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถนการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

11 ก.ย. 2563

17 view

เอกสารประกอบ

3._ประกาศการมีผลใช้บังคับ_(นรม.)_(5)_ไทย.pdf