ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

11 ก.ย. 2563

16 view

เอกสารประกอบ

1._ประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉิน_(5)__ไทย.pdf