“บัวแก้ว” นำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเยี่ยมชมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน)

“บัวแก้ว” นำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเยี่ยมชมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2566

| 1,204 view
“บัวแก้ว” นำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเยี่ยมชมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน)เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาววีรี ฐิติปุญญา ภริยา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ นำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และคู่สมรส จำนวน ๒๖ คน จาก ๒๑ ประเทศ เยี่ยมชมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ รวมถึงเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีพระราชดำริให้จัดตั้ง
ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน) เพื่อเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้จากการทรงงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวไทยตามภูมิสังคม การสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีของชาติ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน) ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บนเนื้อที่ ๒๓๒ ไร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย ดังพระราชปณิธานว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เมื่อเดินทางถึงศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (บางเขน) คณะทูตฯ และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก พล.อ.อ. อำนาจ จีระมณีมัย รองเลขาธิการพระราชวัง นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ และคุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ โดยคณะทูตฯ ได้รับมอบผ้าพันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทาน ก่อนรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ จาก พล.ร.อ. คณีพล สงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ ดังนี้
พื้นที่แปลง ๑ นำเสนอฐานการเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาตามภูมิสังคม ประกอบด้วยการแก้ปัญหาน้ำท่วม - น้ำแล้ง และการจัดการน้ำ การบริหารเศรษฐกิจครัวเรือน การจัดการขยะ การแก้ปัญหาการกักเก็บน้ำในพื้นที่ภูเขา การทำฟืน ถ่าน และน้ำส้มควันไม้ไล่แมลง และการแก้ปัญหาน้ำเสียดินเสียด้วยวิธีการทางธรรมชาติ
พื้นที่แปลง ๒ นำเสนอการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต ผ่านฐานการเรียนรู้สถานีต่างๆ ได้แก่ ฐานส่งกำลังทางดิ่งและการเคลื่อนที่ผ่านลำน้ำด้วยเชือก ฐานดำรงชีพในป่า ฐานการพายเรือ และฐานศึกษาดินโคลนถล่ม และแท็งก์น้ำยักษ์
พื้นที่แปลง ๓ นำเสนอเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบ โดยการเยี่ยมชมแปลงนาสาธิต ซึ่งสาธิตการดำนาและการฝึกกระบือไทย
พื้นที่แปลง ๔ นำเสนอพื้นที่จำลองศูนย์การศึกษาการพัฒนาต้นแบบ
คณะทูตฯ ต่างมีความประทับใจที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การให้อาหารกระบือ การทดลองทำน้ำยาอเนกประสงค์และน้ำหมักสุขภาพ การสร้างบ้านดิน และการปลูกป่า และชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและแนวพระราชดำริที่สอนให้ประชาชนอาศัยอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งแม้ว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของประชาชนไทย แต่เป็นศาสตร์ที่มีความเป็นสากลและสอดคล้องกับวาระการพัฒนาของโลกที่เน้นการพัฒนาอย่างสมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและตามสภาพภูมิศาสตร์
อนึ่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ กรมพิธีการทูตได้ดำเนินโครงการนำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส เดินทางไปทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ไทย รวมทั้งนำเสนอศักยภาพของไทยในหลากหลายมิติ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกในการเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจนการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ