นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Filipe Jacinto Nyusi ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก

นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Filipe Jacinto Nyusi ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2565

| 22 view

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Filipe Jacinto Nyusi ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐโมซัมบิก

-สาธารณรัฐโมซัมบิก ตั้งอยู่ทางชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา พรมแดนทิศเหนือติดกับแทนซาเนีย
ทิศใต้ติดกับแอฟริกาใต้และเอสวาตินี (สวาซิแลนด์) โดยมีกรุงมาปูโต (Maputo) เป็นเมืองหลวง
-สาธารณรัฐโมซัมบิกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส และได้รับเอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2518
 
-ประเทศไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ขณะที่โมซัมบิกได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตโมซัมบิกประจำกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ