นายมังกร ประทุมแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบอตสวานา

นายมังกร ประทุมแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบอตสวานา

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 44 view

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายมังกร ประทุมแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายโมเควซี เอริก เคียเบตซเว มาซีซี (Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบอตสวานา ณ สำนักงานประธานาธิบดี ในฐานะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐบอตสวานา โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

 

-บอตสวานาตั้งอยู่ตอนใต้ของทวีปแอฟริกา เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับนามิเบีย ทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับแอฟริกาใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซิมบับเว
โดยมีกรุงกาโบโรน (Gaborone) เป็นเมืองหลวง
-ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางทูตกับบอตสวานาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ (ค.ศ. ๑๙๘๕) โดยฝ่ายบอตสวานามอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบอตสวานาประจำญี่ปุ่น
มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย
ติดตามเรื่องราวของกรมพิธีการทูตได้ที่
Facebook: protocolMFAThailand
Instagram: protocolMFAThailand