นายธนา เวสโกสิทธิ์ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Emmanuel Macron ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

นายธนา เวสโกสิทธิ์ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Emmanuel Macron ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2565

| 24 view

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายธนา เวสโกสิทธิ์ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Emmanuel Macron

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อดำรงตำแหน่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ที่ทำเนียบประธานาธิบดี

-ไทยกับฝรั่งเศสเริ่มมีความสัมพันธ์ระหว่างกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ซึ่งได้ส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามเมื่อปี ๒๒๒๘ ซึ่งต่อมา ราชทูตสยาม (โกษาปาน) ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ณ พระราชวังแวร์ซายส์ เมื่อปี ๒๒๒๙ โดยในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรี การค้า และการเดินเรือ (Treaty of Friendship, Commerce and Navigation) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๓๙๙
-ปัจจุบันมีหน่วยงานไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และไทยยังมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในเมืองต่าง ๆ ได้แก่ Bordeaux, Lyon, และ Marseilles ขณะที่ฝรั่งเศสมีสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทพมหานคร และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์
อ้างอิง: mfa.go.th / thaiembassy.fr
ติดตามเรื่องราวของกรมพิธีการทูตได้ที่
Facebook: protocolMFAThailand
Instagram: protocolMFAThailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ