คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการขอเสนอขอรัฐบาลสมาพันธ์รัฐสวิสเพื่อแต่งตั้งนาย Pedro Zwahlen ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการขอเสนอขอรัฐบาลสมาพันธ์รัฐสวิสเพื่อแต่งตั้งนาย Pedro Zwahlen ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ย. 2565

| 54 view
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการขอเสนอขอรัฐบาลสมาพันธ์รัฐสวิสเพื่อแต่งตั้งนาย Pedro Zwahlen ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และในโอกาสที่ผ่านมา นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้พบนาย Pedro Zwahlen เอกอัครราชทูตแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยคนใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและทำความรู้จัก รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างราชาอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิสให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
อนึ่ง นาย Zwahlen เป็นนักการทูตที่มีความสามารถและมีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำสาธารณรัฐสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ สาธารณรัฐนิการากัว สาธารณรัฐปานามาและ เครือรัฐออสเตรเลีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ