การปรับปรุงการรับรองการเยือนและอำนวยความสะดวกบุคคลสำคัญต่างประเทศ ในยุคความปกติวิถีใหม่ (New Normal)

การปรับปรุงการรับรองการเยือนและอำนวยความสะดวกบุคคลสำคัญต่างประเทศ ในยุคความปกติวิถีใหม่ (New Normal)

8 ก.ย. 2563

43 view

          กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “การปรับปรุงการรับรองการเยือนและอำนวยความสะดวกบุคคลสำคัญต่างประเทศในยุคความปกติวิถีใหม่ (New Normal)” ณ ห้องรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วม 100 คน จาก 41 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภารกิจเข้าร่วม

          นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต ได้กล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดยย้ำว่า การสัมมนาครั้งนี้นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการทำงานของกรมพิธีการทูตในยุค New Normal ตั้งแต่ต้นปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างในทุกมิติ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ดี ไม่ควรมองว่า วิกฤติ COVID-19 เป็นอุปสรรค แต่ถือเป็นโอกาสในการคิดไตร่ตรอง วางแผน เพื่อปรับกระบวนการทำงานในการรับรองการเยือนและอำนวยความสะดวกบุคคลสำคัญจากต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักซ้อมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานทั้งในด้านหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับตัวและนโยบายของทุกภาคส่วน สูตรสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจด้านพิธีการทูตต้องทำงานกันเป็นทีม ต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน และมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ งานพิธีการทูตถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินนโยบายต่างประเทศและเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของการเยือนและการประชุมระหว่างประเทศที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ดังนั้น ข้อมูล ข้อคิดเห็นจากการสัมมนาในวันนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและหลักปฏิบัติอันเป็นเลิศตามแนวทาง Smart Protocol ต่อไป

          ในช่วงการสัมมนาฯ ผู้แทนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอประสบการณ์ด้านการแพทย์ในการต้อนรับผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐฯ และคณะ ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นคณะทางการจากต่างประเทศคณะแรกที่เดินทางเยือนประเทศไทยภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ ผู้แทนกรมพิธีการทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และมุมมองอย่างกว้างขวางในประเด็นต่าง ๆ เช่น มาตรการทางการแพทย์และการควบคุมโรค พิธีการรับ-ส่ง ที่ท่าอากาศยาน พิธีการต้อนรับที่ทำเนียบรัฐบาล การจัดงานเลี้ยงรับรองพิธีการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นต้น

          อนึ่ง กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี 2562 และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำ BIMSTEC และ APEC ในปี 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ