การบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรงานพิธีการ ปตท. สผ.” ณ ห้องประชุม 1912 – 1913 ชั้น 19 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

การบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรงานพิธีการ ปตท. สผ.” ณ ห้องประชุม 1912 – 1913 ชั้น 19 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

14 ก.ย. 2563

26 view

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.45 – 14.30 น. นายดนัย การพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิธีการทูตและนายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองรับรอง พร้อมด้วยนางสาวสิริมน อติแพทย์ และนายขันทอง เนื้อนวลนักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองรับรอง กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเชิญจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ด้านพิธีการทูตให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรงานพิธีการ ปตท. สผ.” จำนวน 20 คน และรับฟังผ่านระบบ Microsoft Teams Video Conference อีก 35 คน ณ ห้องประชุม 1912 – 1913 ชั้น 19 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ โดยมีนายศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวเปิดงาน ในโอกาสนี้ ผู้แทนกรมพิธีการทูตได้บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสำคัญของพิธีการทูต การรับรองการเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ การจัดการประชุมระหว่างประเทศ และการจัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ ปตท. สผ. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ โดยผู้แทนกรมพิธีการทูตได้ตอบข้อซักถามและแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรับรองการเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศของ ปตท. สผ. ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ