การบรรยายองค์ความรู้ด้านพิธีการทูตให้แก่ผู้เข้าร่วม “โครงการอบรมหลักสูตรพิธีการทางการทูต มารยาทสากล และบุคลิกภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย” วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

การบรรยายองค์ความรู้ด้านพิธีการทูตให้แก่ผู้เข้าร่วม “โครงการอบรมหลักสูตรพิธีการทางการทูต มารยาทสากล และบุคลิกภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย” วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

13 ก.ย. 2563

25 view

            เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายดนัย การพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิธีการทูตและนายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองรับรอง พร้อมด้วยนางสาวสิริมน อติแพทย์ และนายขันทอง เนื้อนวลนักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองรับรอง กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเชิญจากสภากาชาดไทยเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ด้านพิธีการทูตตาม “โครงการอบรมหลักสูตรพิธีการทางการทูต มารยาทสากล และบุคลิกภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย” จำนวน 25 คน ณ ห้องจุมภฏ 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภากาชาดไทย โดยมีนายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม ผู้แทนกรมพิธีการทูตได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับพิธีการทูต การรับรองการเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำคณะ (Liaison Officer) ตลอดจนการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็น ตลอดจนระบุปัญหาที่พบในการรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ