กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี ๒๕๖๔ จากผลงานโครงการพัฒนาระบบยื่นคำร้องอำนวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแบบออนไลน์ (e-Privilege)

กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี ๒๕๖๔ จากผลงานโครงการพัฒนาระบบยื่นคำร้องอำนวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแบบออนไลน์ (e-Privilege)

20 ก.ย. 2564

1,071 view
กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี ๒๕๖๔ จากผลงานโครงการพัฒนาระบบยื่นคำร้องอำนวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแบบออนไลน์ (e-Privilege) ได้รับการประเมินจาก ก.พ.ร. ให้ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภท พัฒนาบริการ ระดับ ดีเด่น จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
 
​e-Privilege เป็นระบบยื่นคำร้องด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน โดยมีผู้รับบริการ คือ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย จำนวน ๒๕๕ แห่ง ครอบคลุมการให้บริการแก่คณะผู้แทนทางทูต ทางกงสุล และเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ กว่า ๑๓,๐๐๐ ราย
 
ระบบ e-Privilege เป็นระบบที่ส่งเสริมการรักษามาตรฐานการกำกับดูแลการอำนวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ซึ่งลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลาดำเนินการ และลดปริมาณทรัพยากรกระดาษ ส่งผลให้คณะผู้แทนทางทูต ทางกงสุล และเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศที่ประจำการในไทยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการต่างประเทศของไทย รวมถึงผลประโยชน์ในมิติเศรษฐกิจที่จะสนับสนุนส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของไทยด้วย
 
​ปัจจุบัน e-Privilege ครอบคลุมการอำนวยเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ๑๐ ประเภท ได้แก่ ๑) การแจ้งเข้ารับหน้าที่และพ้นหน้าที่ของบุคคลในคณะผู้แทนทางทูต ทางกงสุล และเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ ๒) การขอขยายเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ๓) การออกบัตร-การยกเลิกบัตรประจำตัวให้กับบุคคลในคณะผู้แทนทางทูต ทางกงสุล และเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ ๔) การขอบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้ามของท่าอากาศยาน ๕) การนำสิ่งของของคณะผู้แทนทางทูต ทางกงสุล และเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร โดยยกเว้นภาษีอากร ๖) การขออนุญาตครอบครองอาวุธปืน ๗) การขอใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และการขออนุญาตผ่านแดน ๘) การขออนุญาตซื้อรถยนต์ในประเทศ การขออนุญาตจำหน่าย/โอน/ส่งออกรถยนต์/การจด/ต่อทะเบียน/ต่ออายุใบขับขี่ ๙) การขอคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๐ (VAT Exemption) และ ๑๐) การขอคืนภาษีสรรพสามิตน้ำมัน
 
ติดตามเรื่องราวของกรมพิธีการทูตได้ทาง
Facebook: protocolMFAThailand
Instagram: protocolMFAThailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ