กรมพิธีการทูตเยือนเชียงใหม่ พบหารือกงสุลต่างประเทศและหน่วยงานในจังหวัด

กรมพิธีการทูตเยือนเชียงใหม่ พบหารือกงสุลต่างประเทศและหน่วยงานในจังหวัด

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ค. 2565

| 35 view
กรมพิธีการทูตเยือนเชียงใหม่ พบหารือกงสุลต่างประเทศและหน่วยงานในจังหวัด
 
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายภควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อประชุมหารือข้อราชการ (Working Lunch) กับคณะกงสุลอาชีพประจำจังหวัดเชียงใหม่ และได้หารือถึงประเด็นต่างๆ ในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและชี้แจงแนวปฏิบัติและหลักการเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุลกับเจ้าหน้าที่กงสุลต่างประเทศ
ในวันเดียวกันนี้ อธิบดีกรมพิธีการทูตและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งได้พบหารือกับหน่วยงานราชการของจังหวัดเชียงใหม่ที่ดูแลงานด้านต่างประเทศ เพื่อรับทราบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและกงสุล และประชาสัมพันธ์โครงการ e-Protocol ของกรมพิธีการทูตด้วย
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อธิบดีกรมพิธีการทูตได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันให้กับกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ หลายแห่งรู้สึกมีความมั่นใจในการประสานงานกับกรมพิธีการทูต และเห็นพ้องที่จะหาเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันระหว่างสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง
-ปัจจุบันมีสถานกงสุลใหญ่และสถานกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ๕ แห่ง ได้แก่ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เมียนมา จีน (สถานกงสุลใหญ่) และอินเดีย (สถานกงสุล) รวมทั้งมีสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในจังหวัดทั้งหมด ๒๑ แห่ง
ติดตามเรื่องราวกรมพิธีการทูตได้ที่
Facebook: protocolMFAThailand
Instagram: protocolMFAThailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ