กรมพิธีการทูตเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

กรมพิธีการทูตเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2566

| 822 view

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ข้าราชการ และบุคลากรของกรมพิธีการทูต จำนวน 4 คน เป็นผู้แทนกรมพิธีการทูตเข้าร่วมงานกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง Youtube ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้แทนกรมฯ ได้รับเกียรติบัตรสำหรับการเข้าร่วมงานและผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ