กรมพิธีการทูตสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี ๒๕๖๗ แก่นักเรียนพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

กรมพิธีการทูตสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี ๒๕๖๗ แก่นักเรียนพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธ.ค. 2566

| 429 view

กรมพิธีการทูต ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี ๒๕๖๗ แก่นักเรียนพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยร่วมสมทบทุน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาหรือสนับสนุนกิจกรรม และอื่นๆ แก่นักเรียนพิการ รวมถึงใช้ประโยชน์ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง อีกทั้ง กรมฯ ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นอกจากนี้ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้ข้าราชการและบุคลากรของกรมพิธีการทูตได้ร่วมกันช่วยเหลือสังคม เป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ