กรมพิธีการทูตจัดสัมมนา ถอดบทเรียนเอเปค มุ่งสู่การประชุมบิมสเทค

กรมพิธีการทูตจัดสัมมนา ถอดบทเรียนเอเปค มุ่งสู่การประชุมบิมสเทค

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 895 view
กรมพิธีการทูตจัดสัมมนา ถอดบทเรียนเอเปค มุ่งสู่การประชุมบิมสเทค
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ จัดสัมมนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและอำนวยความสะดวกบุคคลสำคัญต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือบิมสเทค (BIMSTEC) ครั้งที่ ๖ ในช่วงปลายปี ๒๕๖๖ ให้ประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมการประชุม
นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมพิธีการทูต กล่าวเปิดการสัมมนาหัวข้อ “การเตรียมความพร้อม ด้านพิธีการและการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมบิมสเทค ของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖” ณ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ถอดบทเรียนจากเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้องเมื่อปี ๒๕๖๕ ในประเด็น
การอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า - ออกประเทศไทย และ มาตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติให้การรับรองการเข้าร่วมการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับมิตรประเทศ และยกระดับสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
การสัมมนาข้างต้นเป็นประโยชน์ในการเตรียมการและกระชับเครือข่ายระหว่างหน่วยงานไทยที่ใกล้ชิดและเข้มแข็ง ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงการต่างประเทศมากกว่า ๔๐ หน่วยงาน อาทิ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมเอเชียตะวันออก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองทัพบก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการแพทย์ กรมศุลกากร บริษัทการท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านพิธีการและการอำนวยการในการรับรองการเยือนของบุคคลสำคัญต่างประเทศและการจัดการประชุมระหว่างประเทศ
ในการนี้ นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมการด้านพิธีการและการอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมบิมสเทค และนายรชา อารีพรรค ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานบิมสเทคของไทยและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 
 
ติดตามเรื่องราวของกรมพิธีการทูตได้ที่
Facebook: protocolMFAThailand
Instagram: ProtocolMFAThailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ