กรมพิธีการทูตจัดสัมมนาหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เตรียมพร้อมรับมือการเป็นเจ้าภาพเอเปค ๒๐๒๒

กรมพิธีการทูตจัดสัมมนาหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เตรียมพร้อมรับมือการเป็นเจ้าภาพเอเปค ๒๐๒๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 1,153 view
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ กรมพิธีการทูต จัดสัมมนาในหัวข้อ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรับรองบุคคลสำคัญต่างประเทศเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕” ณ ห้องรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจำนวน ๑๒๐ คน จาก ๔๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการรับรองบุคคลสำคัญต่างประเทศเข้าร่วมการสัมมนา
ในโอกาสดังกล่าว นายภควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูต กล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยร่วมปฏิบัติ รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจกับแต่ละหน่วยงานเรื่องในพิธีต้อนรับและการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลสำคัญต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในประเด็นที่หน่วยร่วมปฏิบัติรับผิดชอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) คือเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๒ โดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่น ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร การส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค โดยการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่กรุงเทพฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ